Eneboliger, Ullern

En eiendom på Ullern ved Oslo skal fortettes for å tilfredstille noe av den store etterspørselen etter boliger i Oslo og omegn.

“På denne eiendommen gav vi moderhuset to rampete tvillingbarn; et på hver side. De stikker frem på hver sin side av henne. I familien er det rom for individualitet samtidig, som alle oppfyller pliktene sine. Da blir det harmoni og alle kan utfolde seg optimalt innefor de rammene et  tett samliv gir.”

I prosjektet er det lagt stor vekt på en skånsom tilpasning til omgivelsene. Ny bebyggelse er plassert på hver sin side av eksisterende bolig. De to eneboligene er med på å skape en tunstruktur på eiendommen, som sikrer gode kvaliteter for de nye boligene og eksisterende hus. Prosjektet bevarer kvalitetene i eksisterende uterom, og skaper samtidig uterom med gode sol- og lysforhold for ny bebyggelse. Eneboligenes ytre form gjenspeiles av tomtas byggegrenser, og gir små, kompakte volumer med integrert carport. Lav gesimshøyde gjør at bygningsmassen fremstår som likestilt med eksisterende bebyggelse og områdets småhuskarakter.

Kategori: Bolig